przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
152779 odwiedzin

O PROGRAMIE

A A A

 

"MALI BADACZE I ODKRYWCY EKSPERYMENTUJĄ"

TO PROGRAM BADAWCZY REALIZOWANY W PRACY Z DZIEĆMI UCZĘSZCZAJĄCYMI DO ODDZIAŁU "MOTYLKI"

 


„Powiedz mi, a zapomnę, 

 pokaż - a zapamiętam, 

 pozwól mi działać, a zrozumiem!" 

                                   Konfucjusz 

 

 

Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dzieci są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dzieci. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania badania i eksperymenty przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaków. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dzieciom okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki.

Właściwości zabawy badawczej można  rozpatrywać uwzględniając ogólne cechy zabaw. A zatem zabawa badawcza jest działaniem swobodnym, spontanicznym, gdyż dziecko podejmuje ją z własnej woli, aby zaspokoić potrzeby poznawcze. Jest działaniem bezinteresownym, dla dziecka najważniejsze jest samo działanie, a korzyścią może być zaspokojenie potrzeby poznawczej. Czas w zabawie badawczej jest ściśle uwarunkowany zjawiskiem, które dziecko bada, a rodzaj badanego zjawiska określa teren zabawy. W zabawie uwidacznia się też cecha powtarzalności. Dziecko nie tylko powtarza, i zapamiętuje określone czynności, lecz także zdobyte doświadczenia wykorzystuje w innych sytuacjach. Badaniu, obserwacji i odkrywaniu właściwości rzeczy i zjawisk towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka. W  trakcie zabawy badawczej dziecko odkrywa nieznane mu dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk.

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia.  Po realizacji zajęć mam nadzieję, że dzieci rozwiną swoje talenty, możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie.

 Ogólne założenie programu

 1. Program powstał, aby rozwijać sferę poznawczą, intelektualną i emocjonalną.
 2. Program został opracowany dla grupy dzieci 5 letnich.
 3. Program rozwija samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, uczy wiedzy przyrodniczej, geograficznej, biologicznej itp. Ćwiczy umiejętność współpracy w grupie.
 4. Proponowane przez nauczycieli zabawy badawcze pozostają w zgodzie
  z celami wychowania przedszkolnego zawartego w nowej podstawie programowej i obejmują:
 • Poznawanie świata barw
 • Zabawy z powietrzem
 • Zabawy z magnesami
 • Tajemnice wody
 • Zjawiska przyrodnicze
 • Zabawy z piaskiem
 • Zabawy z bursztynem
 • Zjawiska przyrodnicze, fizyczne ,chemiczne i wiele innych obszarów tematycznych.
 1. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, wynika z treści realizowanego w oddziale programu  wychowania przedszkolnego oraz zadań wynikających z Koncepcji Pracy Przedszkola.
 2. Realizacja programu umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy. 

 

Cele programu

Cel główny:

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Cele ogólne:

 • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich samodzielności;
 • stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną,                 a skutkiem, 
 • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,
 • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego,
 • inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku,
 • przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy,
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach, 
 • podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych, twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania,
 • doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętność  wdrażania do praktyki programu autorskiego „Mali badacze i odkrywcy eksperymentują”

Cele szczegółowe:

 • stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji,
 • poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć,
 • sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania,
 • przestrzeganie ustalonych zasad w zabawach,
 • kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej,
 • poszukiwanie wiedzy o świecie,
 • formułowanie spostrzeżeń i wniosków,
 • posługiwanie się prostymi narzędziami,
 • poprawne nazywanie badanych przedmiotów i zjawisk,
 • rozumienie rzeczywistości w sposób uważny i otwarty,
 • zainteresowanie otaczającym światem,
 • poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata,
 • pomoc w odkrywaniu potencjału dzieci,
 • rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności.
kontakt