przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
175848 odwiedzin

Zasady zapisu dzieci do przedszkola na dyżur wakacyjny

A A A

 

Zasady zapisu dzieci do przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew

dyżurujących w czasie wakacji.

 1. W akcji letniej mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
 2. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola może skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczone placówki przedszkolne w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
 3. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów).
 4. Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie
  w przedszkolu macierzystym „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” w terminie do 16 czerwca 2023 r. wraz z dowodem opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 5. Wysokość wakacyjnej miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby dni w danym miesiącu (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie § 2 wymienionej w punkcie 14 uchwały oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad pięciogodzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
  Do miesięcznej opłaty należy również doliczyć opłatę za wyżywienie.
 6. Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia na dyżur letni odbywa się w przedszkolu które pełni dyżur w danym miesiącu.
 7. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki wypełnia „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do każdej placówki oddzielnie i składa w przedszkolu, które w danym miesiącu pełni dyżur.
 8. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur podejmuje dyrektor w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych.
 9. Przedszkole dyżurujące zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
  w godzinach 7.30-12.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXXIII/369/18  Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia
  27 marca 2018r. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
  Opłaty wnosi się przelewem na wskazane przez dyrektora przedszkola dyżurującego numery rachunków bankowych.
 11. Opłata za żywienie jest naliczana wg. stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny.
 12. Wszelkie zwroty przysługują rodzicom zgodnie z w/w uchwałami.
 13. Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny:
  1. zapewnia odpowiednią liczbę kadry pedagogicznej i personelu administracyjno - obsługowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,
  2. informuje pisemnie organ prowadzący o wynikach rekrutacji na dyżur wakacyjny.
kontakt