przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
152782 odwiedzin
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - WYTYCZNE GIS

Szanowni państwo

Rodzice/Opiekunowie

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie 

 informuje, iż z dniem 01.09.2020r. 

obowiązują wytyczne w zakresie funkcjonowania placówki GIS, MZ, MEN 

z dnia 02.07.2020r. dla przedszkoli. 

 

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnegoz dnia 2 lipca 2020 r. l dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

1. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

2. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady 1rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Po wejściu do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

7. W sali, w której przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

8. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

9. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

11. Pobyt na świeżym powietrzu, odbywa się przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. 

 

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 7

im. Marii Montessori w Sochaczewie

 

__________________________________________________________________

 

A A A
24.08.2020
godz.18:27
 
kontakt