przejdź do Sochaczew.pl
114131 odwiedzin

REGULAMIN KONKURSU "HISTORIA MOJEJ RODZINY"

A A A

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO GRUPY „MOTYLKI” I ICH RODZICÓW

 

 

 

§ 1

Cele Konkursu

 

Celem konkursu  jest:

 1. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dla dzieci w ramach realizacji projektu „Poczytaj
  mi mamo, poczytaj mi tato – przygoda z książką”.
 1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 1. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

§ 2

Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Historia mojej rodziny” są wychowawcy grupy „Motylki” – oddziału dzieci pięcioletnich w Miejskim Przedszkolu Nr 7 im. M. Montessori
  w Sochaczewie..

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci uczęszczających do grupy „Motylki”
  i ich rodziców (opiekunów prawnych) w kategorii praca wspólna.
 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 1. Prace powinny być wykonane z użyciem dowolnej techniki plastycznej w dowolnym formacie.
 1. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko dziecka

Imię, nazwisko opiekuna

 

 1. Temat prac powinien obejmować aspekt rodziny uczestnika, jej historię lub jej fragment. Szczególnie promowane będą prace ukazujące inwencję twórczą uczestników i wkład dziecka w powstanie pracy (kolorowe obrazki, portrety, ozdobniki malowane ręką pięciolatka).
 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich,
  na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie
  przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 1. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

§ 4

Ocena prac konkursowych


 1. Prace należy składać do 5 grudnia 2016 r., na adres:

Miejskie Przedszkole Nr 7

 im. M. Montessori

w Sochaczewie

ul. Żwirki i Wigury 15

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela wychowawca grupy

Katarzyna Grzegorek

 

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność,
 • wkład dziecka w wykonanie pracy

 

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2016r podczas uroczystości jasełek.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana również na stronie Internetowej przedszkola: www.przedszkole7montessori.sochacew.pl
 3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie nastąpi podczas uroczystości jasełek w grupie „Motylki”

 

§ 6

Nagrody

 

 1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczestników konkursu.
 2. Przewidziane są również nagrody pocieszenia.
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość