przejdź do Sochaczew.pl
118709 odwiedzin

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

A A A

Czym zatem jest Koncepcja Pracy Przedszkola?

Koncepcja Pracy Przedszkola
to jeden z podstawowych dokumentów
regulujących pracę naszej placówki.

 

Zgodnie z definicją KONCEPCJA to projekt, pomysł, plan działania.  
Planując, ustanawiamy cele, określamy zasoby, opracowujemy działania do wykonania
w określonym czasie, wyznaczamy osoby odpowiedzialne, określamy kryteria sukcesu
i sposób pozyskania informacji zwrotnej o wynikach naszego działania. Wszystko po to,

by stworzyć Twojemu dziecku jak najlepsze warunki
do bezpiecznej zabawy i nauki.

 

 

Czemu służy Koncepcja?

Ten ważny dokument wskazuje nam kierunki rozwoju i działania

na najbliższe lata naszej pracy,
w której priorytetem jest wszechstronny rozwój,

bezpieczeństwo oraz uśmiech na twarzy
Twojego dziecka.

Posiadanie Koncepcji jest jednym 

z warunków skuteczności oddziaływań

 opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych.

Zawiera ona całościowy obraz przedszkola,

 oraz nasze aspiracje i pragnienia z nim związane.


 

Jakie są najważniejsze elementy Koncepcji ?

1. MISJA

2. WIZJA

3. PRIORYTETY

 

NASZA MISJA:

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju
na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi,

spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne
do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli,
otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób
oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

NASZA WIZJA:

Wszystkie działania podejmujemy z myślą o tym, by Twoje dziecko opuszczając mury naszego przedszkola było:

 

 1.   ciekawe świata,
 2.   ufne w stosunku do nauczycieli,
 3.   radosne,
 4.   aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5.   twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej,
 6.   uczciwe i prawdomówne,
 7.   odpowiedzialne i obowiązkowe,
 8.   kulturalne i tolerancyjne,
 9.   świadome zagrożeń.

 

 

 

Jakie są główne założenia koncepcji?

 

 • Troska o bezpieczeństwo dzieci
 • Wspomaganie dzieci w budowaniu systemu wartości
 • Uczestnictwo Rodziców w życiu przedszkola
 • Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole
 • Realizacja Podstawy Programowej
 • Dziecko jako odbiorca i twórca sztuki
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Troska o pozytywny wizerunek przedszkola
 • Kształtowanie wśród dzieci pozytywnych postaw wobec zdrowia oraz środowiska naturalnego

  

 


Czy wiesz jakie wyznaczyliśmy sobie

główne zadania do naszej pracy na bieżący rok szkolny?

To bardzo istotne! Ponieważ nasza praca
i podejmowane działania
opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne
w dużej mierze będą skupiały się właśnie
na realizacji tych zadań.

 

A są nimi: 

Jestem patriotą

 • krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,
 • poznawanie sylwetek sławnych Polaków.

Badam i odkrywam

 • rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody,
  oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Poznaje zawody i miejsca pracy

 • zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej.
 • rozumienie celowości, wartości uczciwości i odpowiedzialności ludzi pracy
 • kształcenia zainteresowań dzieci
 • zaznajamianie dzieci z pracą wykonywaną w różnych punktach usługowych oraz z instytucjami użyteczności publicznej

Dzieciaki neciaki – czyli bezpieczeństwo w sieci

 • celem działań jest profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie
  z sieci Internet poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad
  bezpieczeństwa w sieci komputerowej. Internet może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki a jest to możliwe dzięki znajomości zagrożeń i stosowaniu zasad bezpieczeństwa.
 • zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej.
 • rozumienie celowości, wartości uczciwości i odpowiedzialności ludzi
  pracy
 • kształcenie zainteresowań dzieci
 • zaznajamianie dzieci z pracą wykonywaną w różnych punktach usługowych oraz z instytucjami użyteczności publicznej


 

 

Drogi Rodzicu!

 

Zamieszczone tu informacje, dotyczące naszej Koncepcji Pracy są jedynie skróconą formą niniejszego dokumentu.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ
z nami w planowaniu i modyfikowaniu Koncepcji, zapoznaj się z całym dokumentem (do wglądu u wychowawców grup lub na naszej stronie internetowej).

Bardzo chętnie przyjmiemy wszelkie uwagi i sugestie, które mogą przyczynić się do podniesienia jakości pracy przedszkola oraz będą służyły wspomaganiu rozwoju Twojego dziecka.


 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość