przejdź do Sochaczew.pl
114130 odwiedzin

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

A A A

 

PROGRAM MONTESSORI

Nasz program opiera się na metodach pracy z dzieckiem stworzonych przez Marię Montessori. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju, zachowania radości naturalnie wpisanej w dzieciństwo, otwartości  na  świat, inne  kultury  i  ludzi.  Dużą  wagę  przywiązujemy  do  rozwoju osobowości dziecka idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dzieci wobec samego siebie, innych dzieci jak i w relacjach dorosły-dziecko.

Jednym z głównych filarów, na którym opiera się nasz program jest pedagogika Marii Montessori, pragniemy otworzyć przed dzieckiem świat, jaki na niego czeka ze swoją różnorodnością i pięknem.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Chcemy rozbudzić w naszych dzieciach ciekawość i chęć wejścia w ten świat, poprzez stworzenie możliwości kontaktu z językiem angielskim, pokazanie i uwrażliwienie dziecka na otoczenie, dlatego naszym celem jest "otworzyć dzieciom świat". Chcemy z dziećmi "podróżować" przez kontynenty, kultury i religie i wierzymy, że w naszym przedszkolu znajdzie dla siebie miejsce każde dziecko.

 

PROWADZIMY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU METODĄ MARII MONTESSORI

Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Praca metodą Montessori pomaga w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy dzieci zarówno harmonijnie rozwijających się, jak i potrzebujących dodatkowego wsparcia rozwoju.

 Cele pracy:

 • wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • porządkowanie bodźców, doznań i doświadczeń,
 • kształcenie percepcji (wielozmysłowe doświadczanie),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i przestrzennej,
 • ćwiczenie motoryki małej i dużej (precyzja ruchów),
 • kształtowanie pojęć kluczowych do opisywania otaczającego świata,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

 

ZAJĘCIA METODĄ MONTESSORI

Mając na uwadze najwyższy stopień koncentracji, przyswajania wiedzy i nowych umiejętności w godzinach porannych dbamy, aby ten czas został przeznaczony na indywidualną pracę z materiałem Montessori.

W  przedszkolu  funkcjonuje siedem grup mieszanych wiekowo. Realizujemy podstawę programową w oparciu o program M. Montessori - praca z dziećmi metodą M. Montessori jest gwarantowana w ramach opłaty podstawowej.

Zapewniamy kompleksową opiekę pedagogiczną i wychowawczą na wysokim poziomie. Każda nauczycielka doskonale zna metody pracy opracowane przez M. Montessori.

Nasi wychowankowie są dla nas najważniejsi. Chcemy przede wszystkim, aby czuli się szczęśliwi, wzrastali w atmosferze akceptacji, szacunku, montessoriańskiej wolności i swobody. Trafna, wielowymiarowa odpowiedź na ich potrzeby rozwojowe, wychowawcze i edukacyjne stanowi nasze zadanie.

Zachęcamy dzieci do poszukiwania i badania otoczenia w ich własnym tempie.

 

DLACZEGO WYBRALIŚMY PEDAGOGIKĘ MONTESSORI?

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie...

Motto Montessori, za którym podążamy brzmi: "Daj mi czas". Każde dziecko, w różnym czasie zdobywa umiejętności, których próba przyspieszania, w pojęciu Montessori i naszym także, niczego dobrego nie przynosi. Tak więc, w Miejskim Przedszkolu Nr 7 im. Marii Montessori, dzieci będą miały tyle czasu ile będą potrzebowały.

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI PRACY Z GRUPĄ ZRÓŻNICOWANĄ WIEKOWO?

Grupa zróżnicowana wiekowo swoją strukturą przypomina rodzeństwo w rodzinie wielodzietnej i stwarza naturalne warunki rozwoju społecznego i umysłowego dzieci. Jest idealną sytuacją do nauki zachowań społecznych dla dzieci, nieposiadających rodzeństwa. Umożliwia przebywanie w jednej grupie rodzeństwu, znajomym, co ma niebagatelne znaczenie w procesie adaptacji lub przy lękliwości dziecka.

Każde dziecko przebywające w grupie zróżnicowanej wiekowo doświadcza różnych pozycji w grupie - od najmłodszego, poprzez „średniaka", aż do bycia „straszakiem", co uczy i daje wiele satysfakcji. Młodsze dzieci mogą przejmować od starszych wiedzę, doświadczenia, umiejętności (często poprzez naśladowanie), zasady i tradycje obowiązujące w grupie, szybciej rozwija się u nich również mowa. Dzieci stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi emocjonalnej w grupie. Dzieci starsze mają okazje do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności młodszym kolegom, mogą się nimi opiekować, pomagać im w realizacji podjętych działań, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości oraz podnosi samoocenę.

W naszym Przedszkolu, każde dziecko, w grupie może odnosić sukcesy na miarę swoich indywidualnych możliwości. Przedszkolaki będące w grupie zróżnicowanej wiekowo wzmacniają w sobie poczucie bezpieczeństwa. Mogą one uzyskać wsparcie w sytuacjach, kiedy czują się niepewnie, nie wiedzą jak rozwiązać problem, nie tylko ze strony nauczyciela, ale także starszego kolegi. Zróżnicowany wiek dzieci w grupie, sprzyja również indywidualizacji pracy nauczyciela wobec każdego dziecka, zmniejsza też czynnik rywalizacji pomiędzy dziećmi w grupie.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA MARII MONTESSORI

Kierowanie się w działaniach pedagogicznych założeniami Marii Montessori umożliwia dziecku wszechstronny i optymalny rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy, społeczny i kulturowy. Pedagogika Montessori zapewnia także dziecku spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji, w kształtowaniu prawidłowego charakteru. Według Marii Montessori wszelkie działania wychowawcze powinny prowadzić do tego, aby dziecko miało szansę do prawidłowego rozwoju. Do najważniejszych działań pedagogicznych zaliczała:

 • rozwijanie w dziecku samodzielności i wiary we własne możliwości
 • wykształcenie w dziecku poszanowania do porządku i pracy
 • nauczenie dziecka umiejętności pracy w ciszy
 • wykształcenie w dziecku umiejętności pracy indywidualnej i zbiorowej
 • przekazanie dziecku umiejętności koncentracji podczas wykonywania określonego zadania
 • wykształcenie w dziecku posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie przymusie płynącym z zewnątrz
 • wykształcenie w dziecku takiej postawy, aby zrozumiało, że jego działania nie mogą być uzależnione od nagrody
 • rozwijanie w dziecku zamiłowania do pomocy innym
 • przekazanie dziecku szacunku do pracy innych osób
 • rozwijanie w dziecku umiejętności współpracy
 • pomoc w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień dziecka

Założenia pedagogiki według Marii Montessori:

 • uczenie przez działanie - wychowankowie zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną spontaniczną aktywność; nauczyciele nie narzucają dziecku działań, ale jedynie współpracują w procesie wychowawczym
 • samodzielność - dzieci samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą miejsca, rodzaju i czasu pracy; decyzja jest indywidualna lub podejmowana razem z partnerem; w ten sposób dzieci kształcą swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w prawdziwej ocenie własnych umiejętności
 • koncentracja - wychowankowie uczą się dokładności i systematyczności podczas działania
 • lekcje ciszy - dzieci nabierają wprawy w umiejętności pracy w ciszy
 • porządek - dzieci nabywają umiejętności utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu
 • społeczne reguły - łączenie w grupy dzieci w różnym wieku (zazwyczaj trzy roczniki), co umożliwia wzajemne uczenie się od siebie; wykształcenie u dzieci świadomości, że nie wolno przeszkadzać, ranić i niszczyć
 • obserwacja - to podstawowa zasada umożliwiająca dorosłym zapoznanie się ze światem dziecka; wychowawca powinien z baczną uwaga i dużym szacunkiem obserwować dziecko, aby zauważyć ewentualne przeszkody w rozwoju; obserwacja daje możliwość bycie przewodnikiem dziecka
 • indywidualny tok rozwoju - każde dziecko powinno rozwijać się według indywidualnych możliwości i własnego tempa, powinno podejmować tylko te zadania, do których jest już przygotowane; każde dziecko zasługuje na życzliwość, uwagę i indywidualną opiekę wychowawcy

Istotnym elementem pedagogiki Marii Montessori jest autorski zestaw materiałów edukacyjnych. Pomoce dydaktyczne stosowane przez włoską lekarkę charakteryzują się kilkoma podstawowymi cechami:

 • są wykonane w sposób prosty, precyzyjny i estetyczny
 • ich wykonanie uwzględnia potrzebę stopniowania trudności
 • są przystosowane do konkretnych potrzeb rozwojowych wychowanka
 • charakteryzują się logiczną spójnością
 • ich wykonanie i sposób konstrukcji daje możliwość samodzielnej kontroli błędów i pomyłek
 • są oryginalne - w żadnym egzemplarzu nie powtarza się żaden element
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość